Teknologi Hasil Perikanan

Teknologi Hasil Perikanan

Ketua Jurusan : Kobajashi Togo Ishamu.,S.Pi.,M.Si